โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสว.) จัดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

โดยมีผู้นำกลุ่มเกษตรกร, ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร, หน่วยงานราชการ, ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ฯลฯ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายต้นน้ำ >> กลางน้ำ >> ปลายน้ำ ในการผลิต, รวบรวม, แปรรูปและการตลาดสมุนไพรไทยในอนาคต