ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ของสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด จ.เชียงราย ที่มาพบปะเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายสินค้าทางการเกษตรร่วมกัน