อบรมหลักสูตร"การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร"

นายประวัติ อินจันทร์ ประธานสหกรณ์ฯ นางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกผัก GAP ร่วมอบรมหลักสูตร"การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร" จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด