คณะสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงาน

คณะสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด วันที่ 3 ธันวาคม 2558