ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยและผักอินทรีย์

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ สังกัดสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด