การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 15 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมรวมใจ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด