ต้อนรับ Mr. YAMOTO ผู้เชี่ยวชาญด้าน Farmer Market จากประเทศญี่ปุ่นและคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 22/4/2557 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนายประวัติ อินจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ มีโอกาสต้อนรับ Mr. YAMOTO ผู้เชี่ยวชาญด้าน Farmer Market จากประเทศญี่ปุ่นและคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จะดำเนินการก่อสร้าง Farmer Market ต่อไป