อบรมการผลิต ไอศกรีมจากข้าวหอมมะลิแดง

ขอบคุณกลุ่มพัฒนาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ที่ช่วยสอนทำผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากข้าวหอมมะลิแดง ให้แก่พนักงานของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด