ผู้จัดการสหกรณ์ร่วมเป็นวิทยากร การจัดสวัสดิการให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรการจัดสวัสดิการให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นองค์กรทางการเงิน และสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร