ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์กรการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ / พัฒนาสหกรณ์ชุมชนให้ประสบความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559