"โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่" นำเกษตรกรเรียนรู้และศึกษาดูงาน

นายแก้ว ตาคำปัญญา ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นประธานในพิธี โดยมี นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่" นำเกษตรกรเรียนรู้และศึกษาดูงาน จำนวน 110 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง