สมาชิกของสหกรณ์ เป็นตัวแทนนำเสนอ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลือก เกษตรทฤษฎีใหม่ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นตัวแทนนำเสนอ ผลความก้าวหน้าการน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต