การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประุชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด