บันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ในการวิจัยการผลิตโคเนื้อคุณภาพ

การบันทึกความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยมีตัวแทนทั้งสองฝ่าย และท่านสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นพยาน ในการวิจัยการผลิตโคเนื้อคุณภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรด้วยฟาร์มอัจฉริยะ