อบรมผู้นำกลุ่ม 42 กลุ่ม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 อบรมผู้นำกลุ่ม 42 กลุ่ม ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด