ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์การเกษตรกันตัง จำกัด จังหวัดตรัง