การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ ครั้งที่ 17

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 17 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด