ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การนิคมลานสัก จำกัด

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์การนิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการดำเนินธุรกิจแปรรูปไก่พื้นเมือง ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด