ประชุมนักวิชาการพบเกษตรกร ครั้งที่ 1

ประชุมนักวิชาการพบเกษตรกร ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ปี 2559 จังหวัดลำปาง ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง กรมการข้าว