ฝึกอบรมพนักงานบริการหน้าลานของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

บริษัทบางจากกรีนเน็ต จำกัด ได้จัดส่งทีมครูฝึกเข้าฝึกอบรมพนักงานบริการหน้าลานของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

  • เพื่อพัฒนารูปแบบงานบริการต่างๆอย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อสร้างมาตรฐานงานบริการของสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน
  • เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการกับสถานีบริการน้ำมันบางจากเพิ่มขึ้น