รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการส่งเสริมอาชีพของสมาชิก

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ การปลูกผักปลอดภัย การบริหารจัดการสินค้าข้าว และให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง