ธรรมาภิบาล

1. หลักประสิทธิผล

2. หลักประสิทธิภาพ

3. หลักการตอบสนอง

4. หลักภาระรับผิดชอบ

5. หลักความโปร่งใส

6. หลักการมีส่วนร่วม

7. หลักการมอบอำนาจ

8. หลักนิติธรรม

9. หลักความเสมอภาค