มอบของใช้จำเป็นและอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

ชมรมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลำปาง และคณะชาวสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ร่วมมอบของใช้จำเป็นและอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง