โครงการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม "โครงการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค " ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เพื่อให้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่เป็นตัวแทนในระดับภาคมีโอกาสพบปะและเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์กระจายสินค้าระดับ จังหวัดลำปาง ลำพูน และ แพร่ เพื่อพัฒนาศักยาภาพและสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจ่ายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด