การอบรม การบริหารธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นวิทยากร "การบริหารธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"(ธุรกิจสินเชื่อ,ธุรกิจรวมซื้อ,ธุรกิจรวมขาย,ธุรกิจบริการ) หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสหกรณ์" (กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร) ระหว่าง วันที่ 14-16 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอเซีย ลำปางโฮเต็ล อ.เมือง จ.ลำปาง จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง