กิจกรรมการทำบุญประจำปีของสหกรณ์ 2566

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนางอรพิน คำแสน ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นางวิมลรัศม์ วงศ์รินทร์ เลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ นางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ในวันที่ 21 ตุลาคม 2566