ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด