ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด