อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง สาขาเถิน