มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

คณะผุ้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง (คบจ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด