กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรประจำปี 2559

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ "กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรประจำปี 2559" วันที่ 5 กันยายน 2559 โดยมีท่าน ปรัญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด