เวทีประชุมตัวแทน ศูนย์ข้าวชุมชน ชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว

เวทีประชุมตัวแทน ศูนย์ข้าวชุมชน ชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน และโครงการสารวัตรเกษตร ปี ๒๕๕๙