ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 6 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรลำปาง

การสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 6 กลุ่มเครดิตยูเนียน ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรลำปาง ในหัวข้อ "กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น" ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง