อบรมยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5