ผู้จัดการสหกรณ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน 2566

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน 2566 ณ วัดบ้านหล่าย อำเภอสบปราบ