ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ จำกัด

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ จำกัด ที่มาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2563