ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การนิคมแคนดง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์การนิคมแคนดง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด