โครงการอบรม "เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ชาวนาด้วยกฏหมายชั่งตวงวัด"

โครงการอบรม "เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ชาวนาด้วยกฏหมายชั่งตวงวัด" ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด