เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจปลูกข้าวในวันแม่แห่งชาติ 2565