อบรมผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 3

วันที่สาม ของการอบรมผู้นำกลุ่มตำบลแม่กัวะ ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด