ประมวลภาพงานกีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 23/2566

ประมวลภาพงานกีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 23/2566 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด