รับมอบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์การเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2557/2558

รับมอบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์การเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2557/2558 โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด ในวันงานสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2558