ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด จ.เชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานด้านศูนย์การเรียนรู้ การรวมกลุ่มอาชีพสตรี การกระจายสินค้า พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ในอนาคตครับ