ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด จังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและอาชีพอื่นๆให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด เพื่อทำให้สมาชิกในพื้นที่อยุ่ดีกินดี ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด