เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0

นายประวัติ อินจันทร์ ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 จากที่ปรึกษา อ.ชิษณกัญ ภรณ์ภู่ศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์