ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันอำเภอสบปราบ

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันอำเภอสบปราบ "คืนฟ้าใส ให้สบปราบ บ้านของเรา ไม่เผาป่า รักธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" โดยร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า บวชป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ ในวัที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ป่าชุมชนบ้านแก่น (แม่ปู) ตำบลายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง