ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 ธันวาคม 2557