การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560/2561

ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560/2561 ครั้งที่ 49 30 ตุลาคม 2561