รับมอบครุภัณฑ์โครงการมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นำโดย นายแก้ว ตาคำปัญญา ประธานสหกรณ์ฯ นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และ สมาชิก/กลุ่มเกษตรกรโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง รับมอบครุภัณฑ์โครงการมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี

  1. เครื่องสีข้าวกล้อง 1 เครื่อง
  2. เครื่องวัดความชื้อนภาคสนาม 1 เครื่อง
  3. เครื่องแพ็คสุญญากาศ 1 เครื่อง

ให้ ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด