ยินดีต้อนรับร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ กับสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด